nr. 97 din data 29.09.2011 privind aprobarea nivelul minim al redevenței pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale.

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 97/2011


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședință ordinară din data de 29 septembrie 2011;


Văzând expunerea de motive întocmită de consilier Damian Carmen înregistrată cu nr.18619/15.09.2011, precum și referatul nr. 19775/29. 09.2011;


          În conformitate cu prevederile dispozițiilor art.4 alin.3 din Hotărârea de Guvern nr. 884/2004  privind concesionarea unor spații cu destinație de cabinete medicale și a art. 4 din contractele de concesiune încheiate de Primăria Municipiului Târnăveni în calitate de concedent și titularii cabinetelor medicale în calitate de concesionari.


În baza art.10, art.36, alin.2 lit.c, alin.5 lit.b si art. 45 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă  nivelul minim al redevenței în cuantum de 2 euro/mp/lună pentru spațiile cu destinația de cabinete medicale concesionate situate în municipiul Târnăveni.


Art. 2. Cuantumul redevenței va face obiectul unui act adițional la contractele de concesiune încheiate, semnat de ambele parți contractante.


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


    Bota Claudia


 


                                                   Contrasemnează


                                                         Secretar,


                                               Groza Viorel Răzvan