nr. 98 din data 29.09.2011 privind numirea unor consilieri in Consiliul de Administratie al Gimnaziului de Stat žTraian 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 98 /2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Referatul nr. 19768/29.09.2011, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Legea educației.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic. Se mandatează următorii consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administrație al Gimnaziului de Stat žTraian  : Dna Șerban Maria, D-l Incze Csaba și D-l Bercea Ioan.


 


Președinte de ședință,


     Bota Claudia


                                                                                                           


                                                               Contrasemnează


                                                                     Secretar,


                                                             Groza Viorel Răzvan