nr. 99 din data 29.09.2011 privind retragerea dreptului de folosință asupra unui teren, numitei Otvos Ioana.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 99/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Referatul nr. 17848/13.09.2011, întocmit de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003.


În conformitate cu Legea nr. 15/2003.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1 Se retrage dreptul de folosință gratuită asupra terenului de 300 mp, situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 192, înscris  în CF nr. 1112 Târnăveni, cu nr, cad. 412/7, poz. 2, al d-nei Otvos Ioana.


Art.2 Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 43/2008 se revocă.


Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


   Bota Claudia


                                                                                     


                          Contrasemnează


                      Secretar,


                                                                       Groza Viorel Răzvan