nr. 100 din data 29.09.2011 privind atribuirea dreptului de folosință a unei suprafete de teren, pe durata existentei constructiei

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 100/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Referatul nr. 18328/13.09.2011, întocmit de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 15/2003.


În conformitate cu Legea nr. 15/2003.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1 Se atribuie dreptul de folosință gratuită asupra terenului de 300 mp, situat în Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 192, înscris  în CF nr. 1112 Târnăveni, cu nr, cad. 412/7, poz. 2, d-lui Ștef Ioan Lucian.


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


   Bota Claudia


                                                                                     


                                                             Contrasemnează


                                                                   Secretar,


                                                           Groza Viorel Răzvan