nr. 101 din data 29.09.2011 privind interzicerea circulației vehiculelor cu tracțiune animală in municipiul Târnăveni,

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 101/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Referatul nr. 19143/22.09.2011, întocmit de către d-l Director tehnic Beleanu Celestin, dna Maria Elena Coroș “ consilier superior Comp. Protecția mediului, d-l Moța Nicolae “ consilier superior Comp. Transport Public Local și d-l Director al Poliției Locale Crișan Gurghean.


În conformitate cu OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală(căruțelor) pe raza municipiului Târnăveni, excepțiile urmând a fi reglementate prin dispoziția primarului municipiului Târnăveni.


Art.2 Nerespectarea prevederilor de la art. 1 din prezenta hotărâre se sancționează cu avertisment sau cu amendă contravențională cuprinsă între 200 “ 400 lei.


Art.3 Constatarea și sancționarea contravenției se va efectua de către agenții Poliției Locale a Municipiului Târnăveni și de către agenții Biroului Rutier al Poliției Municipiului Târnăveni.


Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


   Bota Claudia


 


                                           Contrasemnează


                                                 Secretar,


                                          Groza Viorel Răzvan