nr. 103 din data 29.09.2011 privind numirea unor consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.103 /2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 septembrie 2011;


Văzând Referatul nr. 19768/29.09.2011, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Legea educației.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


HOTĂRĂȘTE:


Articol unic. Se mandatează următorii consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Târnăveni : D-l Muntean Ioan și D-l Ciulea Pavel.


 


Președinte de ședință,


   Bota Claudia


 


                                                             Contrasemnează


                                                                    Secretar,


                                                           Groza Viorel Răzvan