nr. 107 din data 27.10.2011 privind numirea unui consilier local in Consiliul de Administrație al Gimnaziului de Stat žVasile Moldovan 

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.107/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 27 octombrie 2011;


Văzând Referatul nr. 21592/21.10.2011, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Legea educației.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează D-l consilier local Muntean Ioan să facă parte din Consiliul de Administrație al Gimnaziului de Stat žVasile Moldovan .


 


Președinte de ședință,


   Chindriș Ovidiu


                                                                                     


                                                        Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan