nr. 108 din data 27.10.2011 privind numirea unui consilier local in Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit nr. 4

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.108 /2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 27 octombrie 2011;


Văzând Referatul nr. 21592/21.10.2011, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind Legea educației.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează D-l consilier local Meghesan Sorin să facă parte din Consiliul de Administrație al Grădiniței cu program prelungit nr. 4.


 


Președinte de ședință,


   Chindriș Ovidiu


                                                                       


                                                         Contrasemnează


            Secretar,


                                                                         Groza Viorel Răzvan