nr. 110 din data 24.11.2011 privind aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea unor suprafete de teren in vederea construirii unei centrale electrice solare

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 110/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 24 noiembrie 2011.


Văzând Studiul de oportunitate nr.23604/18.11.2011, întocmit de Comisia numită prin dispoziția primarului municipiului Târnăveni nr. 3094/2011.


În temeiul art. 36 alin. (4), lit. d și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1.  Se aprobă necesitatea și oportunitatea concesionării unor suprafețe de teren agricol din domeniul privat al municipiului Târnăveni, situate în extravilan, pentru construirea unei centrale electrice  cu panouri fotovoltaice.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


Cimpoca Alin


 


  Contrasemnează


Secretar,


                  Groza Viorel Răzvan