nr. 111 din data 24.11.2011 privind aprobarea utilizarii unei sume din fondul de rezerva bugetara si rectificarea bugetului general centralizat pe anul 2011

R O M A N I A


JUDEȚUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTARAREA Nr. 111/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din 24 noiembrie 2011;


Vazand referatul nr. 23512/17.11.2011, intocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Directia economica;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/28.12.2010 si a Legii finantelor publice locale nr.273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) si al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata,


 


HOTARASTE:


 Art. 1.  Se aproba utilizarea sumei de 241.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local al municipiului Tarnaveni pe anul 2011 pentru majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal ale personalului din cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului local al municipiului Tarnaveni.


Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Tarnaveni pentru anul 2011, conform anexei 11, care face parte integranta din prezenta hotarare.


Art. 2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Presedinte de sedinta,


   Cimpoca Alin


                                                                                     


                                                           Contrasemneaza


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Razvan       


 


 


 


 –Anexa-Rectificare Buget general centralizat