nr. 112 din data 24.11.2011 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor septembrie, octombrie si noiembrie 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.112/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 24 noiembrie 2011;


Văzând Referatul de specialitate nr. 23516/17.11.2011, întocmit de dna ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice aferente lunilor septembrie, octombrie și noiembrie 2011, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,           


    Cimpoca Alin  


 


       Contrasemnează


      Secretar,


                                                                 Groza Viorel Răzvan


 


 


 


 


 


 


 


 –Anexa-