nr. 113 din data 24.11.2011 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


                                                         


HOTĂRÂREA NR. 113/2011


 


 


Consiliul Local al municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2011;


Văzând referatul întocmit de șef Serviciu Impozite și Taxe, înregistrat sub nr. 23547/17.11.2011;


În temeiul prevederilor Titlului IX din codul Fiscal, al HGR nr. 956/2009 si al OUG nr. 30/2011;


În baza art. 45 alin. (1) si art. 36 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;


 


 


HO T Ă R Ă Ș T E:


 


 


Art. 1. Pentru anul 2012 sunt aplicabile urmatoarele impozite si  taxe locale:


 


 


          I.Impozitul pe cladiri


 


          Impozitul pe cladiri  in cazul contribuabililor persoane juridice va fi calculat prin aplicarea cotei de 1,2% asupra valorii de inventar a cladirii, evidentiata corespunzator in contabilitatea acestora.


          Pentru contribuabilii persoane juridice care in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta nu au efectuat nici o reevaluare, impozitul pe cladiri va fi calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii de inventar a cladirii.


Pentru contribuabilii persoane juridice care in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta nu au efectuat nici o reevaluare, impozitul pe cladiri va fi calculat prin aplicarea cotei de 30% asupra valorii de inventar a cladirii.


          Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste si se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a acestuia, cu modificarile ulterioare, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea  impozabila a cladirii.


 


          II. Impozitul/taxa pe teren


 


           Impozitul pe teren se stabileste si se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile ulterioare.


 


 


III. Impozitul asupra mijloacelor de transport


 


Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza potrivit prevederilor Codului Fiscal si a Normelor de aplicare a Codului Fiscal, cu modificarile ulterioare.


 


          Se stabileste cota de 10% reprezentand bonificatie acordata persoanelor fizice pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal.


          Bonificatia de 10% pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pentru intregul an – pana la data de 31 martie a anului fiscal se aplica si persoanelor juridice.


 


IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor


 


1. Se stabilesc urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism:


                                                                                                         

Suprafetele pentru care se obtine certificatul de urbanism


Nivelul  pentru anul 2012


(lei)


a)Pana la 150 mp inclusiv


4


b)intre 151-250 mp inclusiv


5


c)intre 251-500 mp inclusiv


7


d)intre 501-750 mp inclusiv


8


e)intre 751-1000 mp inclusiv


10


f)peste 1000 mp


12 +0.01/leu/mp pt.fiecare mp care depaseste 1000 mp


 


2. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru cladiri ce urmeaza a fi folosite ca locuinte sau anexa la  locuinta: 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.


 


3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare studiilor geotehnice ridicarilor  topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaz si petrol precum si altor exploatari:  1,4 lei/an/mp de teren afectat.


 


4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de organizare de santier: 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.


 


5. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, corturi, casute sau rulote, campinguri: 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.


 


6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor:  7 lei/m.p.


 


7. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute mai sus: 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente.


 


8. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii : 0,1% din valoarea impozabila a constructiei.


 


9. Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a autorizatiei de construire: 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.


 


10. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu in suma de 11 lei, pentru fiecare racord.


11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului in suma de 13 lei.


 


12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa in suma de 8 lei.


 


13. Taxa eliberare planuri de situatie si incadrare in zona (copii) “ 50 lei.


 


14. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a evidentierii/radierii constructiei in cartea funciara: 30 lei.


 


15. Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica si vizarea anuala a acesteia.


          – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri mai mare de 100               1.250 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri  intre 51 “ 100                     750 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu un numar de locuri intre  25 -50                         500 lei


          – unitati de alimentatie publica  cu pana la  25 de locuri                                            300 lei


          – unitati de alimentatie publica fara locuri de servire                                                 200 lei


 


16. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice  de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale 28 lei pentru fiecare mp sau fractiune de mp.


 


17. Taxa pentru vizarea trimestriala a certificatelor de producator: 10 lei.


 


 


           V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate


 


1. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate in procent de 3% din valoarea contractului incheiat de contribuabilii care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate sub diverse forme.


 


2. Taxa pentru expunerea de firme instalate la locul exercitarii activitatii economice in suma de 25 lei/mp/an sau fractiune de mp.


 


3. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace pentru beneficiari  in suma de 20 lei/mp/an sau fractiune de mp.


 


                    VI.Impozitul pe spectacole


 


          Se stabileste impozitul pe spectacole in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, ajustandu-se cu coeficientul (4) de corectie corespunzator rangului II.


                     a. In cazul videotecilor suma este de 1,2 lei/mp/zi de spectacol


                     b. In cazul discotecilor suma este de 2,4 lei/mp/zi de activitate distractiva.


                                 


          VII. Taxa hoteliera


 


          Se stabileste taxa hoteliera pentru sederea in municipiul Tarnaveni datorata de persoanele fizice in varsta de peste 18 ani, in procent de 1% din tariful de cazare practicat de unitatea hoteliera.


 


          VIII.Taxe locale specificate de Codul Fiscal


 


1. Taxa de vizitare a muzeului municipiului Tarnaveni  este:


                             Pentru adulti                                      2     lei/zi 


                             Pentru militari,studenti si elevi  1    leu/zi


                             Pentru pensionari  gratuit


 


2. Se stabilesc urmatoarele taxe pentru ocuparea locurilor publice:            


                    a.Taxa pentru ocuparea locurilor publice din zona pietei Avram Iancu cu chioscuri pentru vanzarea de produse in cuantum de 2,5 lei/mp/luna.                  


                 b.Taxa pentru folosirea locurilor publice pentru vanzarea de produse sau servicii diverse in functie de zona comerciala:


  Zona  A     2,00 lei/mp/zi


  Zona  B     1,20 lei/mp/zi


  Zona  C     0,65 lei/mp/zi


  Zona  D     0,45 lei/mp/zi


                     c.Taxa pentru  depozitarea de diverse material:  0,65 lei/mp/zi


                     d.Taxa pentru confectionarea de produse:  1,5 lei/mp/zi


 


3. Taxa pentru ocuparea domeniului public in scopul amenajarii teraselor “ alimentatie publica pe perioada estivala: 0,4 lei/mp/zi, cu exceptia zilelor in care se desfasoara activitati municipale. 


 


4. Taxa pentru ocuparea cu garaje a terenurilor din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni sau pentru ocupare cu copertine, in suma de 0,35 lei/mp/luna.


 


5. Taxa parcare taximetre, aplicabila pentru parcarea pe domeniul public sau privat al municipiului a  autoturismelor cu care se executa servicii de taximetrie: in suma de 60 lei/luna.


 


6. Taxa parcare la resedinta in cuantum de 65 lei/an, cu posibilitatea aplicarii fragmentat pe perioade mai mici.


 


7. Taxa pentru acces in autogara si folosirea de catre operatorii de transport rutier interjudetean de persoane care tranziteaza municipiul Tarnaveni, a punctelor de imbarcare/debarcare calatori de pe raza administrativ teritoriala a municipiului Tarnaveni:


          * 8 lei/zi/autobuz


          * 6 lei/zi/microbuz


 


8. Taxa pentru detinerea de vehicule lente in suma de 40 lei/an.


        


                 IX. Alte taxe locale


 


1. Taxa SMURD in suma  de 7,5 lei anual pe familie.


 


2.Taxa pentru ocuparea locului de veci din cimitirul amplasat pe domeniul privat al municipiului Tarnaveni in suma de 200 lei/loc.


                                         


3.Taxa pentru transport decedati in municipiul Tarnaveni  este de 40 lei/transport.


 


4.Taxa pentru transport decedati in afara municipiului Tarnaveni este;


                      – 1,2 leu/km.


                      – 12 lei/ora de stationare


 


5.Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma, pentru desfasurarea de programe artistice, spectacole, concerte,baluri si discoteci in suma de 150 lei (la care se adauga cheltuielile privind utilitatile).


 


6. Taxa de inchiriere a Caminului Cultural Bobohalma pentru manifestari ocazionale (nunti,botezuri,etc) in suma de 500 lei (la care se adauga cheltuielile privind utilitatile).


Caminul Cultural Bobohalma va fi utilizat in mod gratuit pentru pomeni sau parastase, achitandu-se numai cheltuielile privind utilitatile.


 


7. Taxa de inchiriere a Casei de Cultura œMihai Eminescu :


– Sala mare                       200 lei/ora sau 500 lei/zi


– Sala Femina si sala Protocol    100 lei/ora sau 300 lei/zi


– Holul mare                       50 lei/ora sau 150 lei/zi


– Holul mic                          30 lei/ora sau 100 lei/zi


Beneficiaza de scutire de la palata acestei taxe, activitatile desfasurate de unitatile de invatamant din municipiul Tarnaveni si de catre Asociatia Nevazatorilor din municipiul Tarnaveni.


 


8. Taxa pentru avizare programe de functionare ale agentilor economici in suma de 20 lei/luna. Taxa se datoreaza pentru lunile in care agentii economici desfasoara activitate.


 


9. Taxa pentru comercializarea ambulanta de marfuri in piete, targuri, oboare si alte locuri autorizate ale primariei municipiului Tarnaveni pentru agentii economici in suma 60 lei/an.


 


10. Taxa rezervare loc obor in suma de 300 lei/an.


 


11.    Taxa rezervare boxe in P-ta Avram Iancu in suma de 300 lei/an


 


12. Taxa pentru rezervarea meselor in piata agro-alimentara Avram Iancu , astfel:


                                  – 3 luni        150 lei


                                  – 6 luni        250 lei


                                  – 1 an          400 lei


          


13.  Taxa pentru folosirea WC-ului public: 0,50 lei.


 


14. Taxa intrare vizitatori  obor: 0,5 lei/zi


15. Taxa utilizare loc obor: 10 lei/zi.


16. Taxa de salubritate (platibila lunar): 14,64 lei/persoana/an, respectiv 1,22 lei/persoana/luna.


17. Taxa pentru eliberarea de copii dupa un act din arhiva primariei in suma de 15 lei/act.


 


18. Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de simbata si duminica in suma de 200 lei.


 


19. Taxa privind desfacerea casatoriei in fata ofiterului de stare civila in suma de 200 lei.


        


20. Taxa pentru autorizarea de spargere  strazi, trotuare si zone verzi in suma de 6 lei/mp/zi.


       Se stabileste garantia platibila in avans pentru persoanele fizice sau juridice care efectueaza lucrari care necesita spargeri de carosabil si trotuare in suma de 120 lei/mp. Garantia astfel stabilita va fi restituita numai dupa  aducerea carosabilului/trotuarului la starea initiala. Daca dupa efectuarea lucrarii carosabilul nu este refacut la termen, garantia stabilita va fi folosita in acest scop.


 


21. Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public aferent locuintelor, astfel:


                         ZONA  A                    0,90 lei/mp/an   


                         ZONA  B                    0,75 lei/mp/an


                         ZONA  C                    0,60 lei/mp/an   


                         ZONA  D                    0,40 lei/mp/an   


22. Taxa pentru inchiriere unor suprafete de teren din domeniul public aferente accesului in spatii comerciale astfel:


ZONA  A                    2,00 lei/mp/an   


                        ZONA  B                    1,70 lei/mp/an


                        ZONA  C                    1,30 lei/mp/an  


                        ZONA  D                    0,90 lei/mp/an  


 


23. Taxa pentru eliberare certificate si numere de inregistrare pentru vehicule neinmatriculabile: 80 lei.


      Taxa viza anuala a certificatului pentru vehicule neinmatriculabile 15 lei.


 


24. Taxa locala pentru emitere, eliberare si vizare anuala autorizatii taxi: 125 lei.


 


25. Taxa pentru eliberare permis de acces auto marfa in centrul Municipiului Tarnaveni


pentru autovehicule cu masa totala maxim autorizata de minim 3500 kg (inclusiv):


          15 lei/zi


          50 lei/saptamana


          150 lei/luna


          375 lei/trimestru


          750 lei/an


 


26. Taxa pentru stationare in parcarile amenajate pe raza municipiului:


– tarifele pentru parcare la suprafata:
a. autovehicule cu lungimea maxima de 5 m


          1 leu/h


          3,5 lei/zi


          40 lei/luna


b. autovehicule cu lungimea de 5-10 m


          1,5 lei/h


          7 lei/zi


          80 lei/luna


c. autovehicule cu lungimea mai mare de 10 m


          2,5 lei/h


          12 lei/zi


          200 lei/luna


 


– tarifele pentru abonamente:


Tip žriveran  0,2 lei/zi, 6 lei/luna, 72 lei/an


Tip žpersoana fizica  1 leu/zi, 30 lei/luna, 360 lei/an


Tip žpersoana juridica  2 lei/zi, 60 lei/luna, 720 lei/an


Tip žpersoana fizica – universal  1 leu/zi


Tip žpersoana juridica – universal  2 lei/zi


Tip žuna zi  3 lei/zona, 90 lei/luna, 1000 lei/an


Tip žrezervat  4 lei/zona, 120 lei/luna


 


 


27. Taxa de depozitare deseuri menajere in conditiile depozitarii acestora la Depozitul Campia Turzii:


– 15 lei/mc pentru persoane juridice


– 15 lei/persoana/an pentru persoane fizice


 


28. Taxa pentru revendicarea sau adoptia cainilor in cuantum de 100 lei/caine.


 


29. Taxe in pietele, targurile si oboarele municipiului Tarnaveni   


– taxa pentru folosirea meselor acoperite                         6 lei/masa/zi


taxa pentru foloseirea platourilor din piete                    2,5 lei/mp/zi


taxa pentru comercializarea din autoturisme                  3 lei/mp/zi


– taxa pentru ocuparea platourilor din targuri si oboare    2,5 lei/mp/zi                                                                                                                     – taxa pentru comercializarea bovinelor,bubalinelor,cabalinelor si  porcinelor peste 6 luni


                                                                                       4,5 lei/animal


– taxa pentru comercializarea porcinelor pina la 6 luni, ovine si caprine


                                                                                      2,5 lei/animal                                                                                                                           – taxa pentru comercializarea animalelor mici si pasari  cu exceptia puilor  de o zi   


                                                                                      1,5 lei/buc                                                                                                                               – taxa pentru comercializarea puilor de 1 zi                      0,15 lei/buc


 


30. Taxe pentru prestari servicii efectuate in pietele municipiului Tarnaveni,astfel:


  – inchirierea unei balante                                     8 lei/buc/zi


  – inchirierea unui halat                                        3 lei/buc/zi


  – efectuare unei cantariri in P-ta Agroalimentara 3 lei/cantarire


  – efectuarea unei cantariri in P-ta Obor                3 lei/cantarire


 


31. Tarif inchiriere a terenului de sport situate in str Industriei fn:


– 20 lei/h pentru tenis de camp și 30 lei/h în timpul funcționării instalației de iluminare.


– 50 lei/h pentru fotbal, volei, handball pe timpul zilei și 60 lei/h în timpul funcționării instalației de iluminare.


         Pentru elevi si studenti se aplica o reducere de 50% zilnic in intervalul orar 12.00-16.00


         Nu se percept taxe de inchiriere pentru competitiile scolare organizate oficial.


 


32. Taxa pentru inchirierea unor suprafete de teren din domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni (exclusiv locuri publice) pentru desfasurarea de activitati de productie sau comert in suma de 5 lei/m.p./luna.


 


33. Taxa pentru eliberarea cartii de identitate : 7 lei


 


34. Taxa pentru eliberarea cartii de identitate provizorii : 1 leu


 


35. Taxa furnizare date cu caracter personal : 1 leu


 


36. Taxa schimbare de nume pe cale administrativa : 11 lei.


 


                   X. Taxe extrajudiciare de timbru


 

Eliberarea de către organele administrației publice locale care, în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor adeverințelor și a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situatie, excepția acelor acte pentru care se plătește o altă taxa extrajudiciara mai mare                  


2


Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :


          pentru animale sub 2 ani


          pentru animale peste 2 ani


 


2


2


Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de proprietate :


          pentru animale sub 2 ani


          pentru animale peste 2 ani


 


 


2


4


Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului              


2


Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei                      


13


Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civila intocmite de autoritatile straine


2


Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă                    


2


Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,  distruse sau deteriorate                 


2


a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români, eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români                                                  


4


Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de  conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare               


4


Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere3)                                        


13


 


 


Art. 2.  Se revoca Hotararea Consiliului Local Tarnaveni nr. 124/2010, HCL nr. 2/2002, HCL nr 8/2009, HCL nr 50/2010, HCL nr 56/2006, HCL nr 55/2011, HCL nr 12/2009, HCL nr 7/2011


 


Art. 3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Primarul municipiului Tarnaveni.


 


 


         


 


Președinte de ședință,


   Cimpoca Alin                                                   


                                                              Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan