nr. 114 din data 24.11.2011 privind aprobarea suportarii de către Municipiul Târnăveni a comisionului perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, în cadrul Sistemului Național Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Târnăveni.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 114/ 2011


 


 


 


          Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 24 noiembrie 2011;


          Având în vedere referatul de specialitate nr. 23548 din 17.11.2011 întocmit de Serviciul Impozite și Taxe ;


          În temeiul HGR nr. 1235/06.12.2010  privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plăți (SNEP) online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar;


          In baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, 45 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 – republicată;


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1.  Se aprobă suportarea de către Municipiul Târnăveni a comisionului la nivelul maxim de 2% din valoarea tranzacției, dar nu mai mult de 30 lei, perceput de furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice, în cadrul Sistemului Național Electronic de Plată online cu cardul a taxelor și impozitelor datorate bugetului local al Municipiului Târnăveni.


Art.2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul municipiului Tarnaveni.


 


          Președinte de ședință,           


               Cimpoca Alin


 


       Contrasemnează


      Secretar,


                                                                 Groza Viorel Răzvan