nr. 115 din data 24.11.2011 privind incuviintarea retragerii unor membrii din cadrul AQUA INVEST MURES

R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR. 115/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, in sedinta ordinara din 24 noiembrie 2011;


Văzând referatul nr. 23486/16.11.2011, al Directiei Tehnice privind aprobarea retragerii unor unități administrativ teritoriale din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


                  Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


                  Având în vedere prevederile art. 12 si art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


                  Având în vedere prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


                   În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1. Se încuviințează retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor: Avrămesti, Ibănesti si Fântânele.


 


Art.2. Se mandatează dl. ing. Chirila Vasile, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.


 


Art.3. Se mandatează doamna Lokodi Edita EmÅ‘ke, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actele constitutive ale Asociației.


 


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


 


 


           Președinte de ședință,           


               Cimpoca Alin


 


       Contrasemnează


      Secretar,


                                                                Groza Viorel Răzvan