nr. 117 din data 24.11.2011 privind darea în concesiune a unor mijloace fixe către operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.117/2011


 


 


 


 


             Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni in sedinta din   24 noiembrie 2011;


             Văzând referatul nr.23492/16.11.2011, intocmit de cons. Damian Carmen, privind darea in concesiune a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apa si canalizare,


             Avand in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare a municipiului Tarnaveni;


              În conformitate cu Legea nr. 51/2006.


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(5) lit.a  din Legea nr. 215/2001,


             În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


          Art. 1. Se aprobă darea în concesiune către operatorul S.C.Compania Aquaserv S.A.-  sucursala Târnăveni, a mijloacelor fixe aferente Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, prevăzute în anexa, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.


          Art. 2. În urma încheierii unui Proces Verbal de predare-preluare a mijloacelor fixe menționate în anexă, se va modifica Lista anexă a Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, prin încheierea unui Act adițional la acest contract.


          Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărari se împuterniceste primarul municipiului Târnăveni și S.C.Compania Aquaserv S.A.-  sucursala Târnăveni.


 


Președinte de ședință,           


    Cimpoca Alin        


 


           Contrasemnează


     Secretar,


                                                                       Groza Viorel Răzvan