nr. 118 din data 24.11.2011 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unei suprafete de teren

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA nr.118/2011

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 24  noiembrie 2011.


Văzând referatul nr. 23303/15.11.2011, întocmit de către sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului cadastru.


În conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată


H O T Ă R Ă ȘT E:


Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniul privat al municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr. 51680, nr. cadastral 51680, în suprafață de 535 mp, situat în Târnăveni, str. Progresului F.N.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,           


       Cimpoca Alin


 


Contrasemnează


          Secretar,


                                                                         Groza Viorel Răzvan