nr. 119 din data 24.11.2011 privind aprobare P.U.Z. “ construire local de alimentație publică žD-P-1E, str. 1 Decembrie 1918, F.N.

R O M A N I A


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA nr.119/2011

Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 24  noiembrie 2011.


Văzând referatul nr. 23608/18.11.2011, întocmit de către Arhitectul șef ing. Coroș Ioan.


În conformitate cu Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată


H O T Ă R Ă ȘT E:


Art.1. Se aprobă P.U.Z. “ construire local de alimentație publică žD-P-1E, str. 1 Decembrie 1918, F.N.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 Președinte de ședință,           


       Cimpoca Alin


 


Contrasemnează


          Secretar,


                                                                        Groza Viorel Răzvan