nr. 120 din data 24.11.2011 privind mandatarea unor consilieri sa faca parte din

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.120 /2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 24 noiembrie 2011.


Văzând Referatul nr. 23645/18.11.2011, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor Legii educației nr. 1/2011.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic. Se mandatează următorii consilieri locali să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii generale nr. 3 Târnăveni : Dna Șerban Maria și D-l Ciulea Pavel.


 


Președinte de ședință,


   Cimpoca Alin                                                                   


                                                              Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan