nr. 125 din data 19.12.2011 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publică a unei suprafeței de 23 ha de teren cu destinația de pășune din domeniul privat al municipiului Târnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.125/2011


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


Văzând žStudiul de oportunitate  nr.25082 /13.12.2011 întocmit de referent Moga Maria din cadrul Compartimentului Agricol.


În conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, adiministrarea și exploatarea pajiștilor și ale Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor nr.226/2003.


Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.


În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1 a) Se aprobă concesionarea  prin licitație publică a suprafeței de 23 ha de teren cu destinația de pășune situat în extravilanul municipiului Târnăveni, aflat în proprietatea  privată a municipiului Târnaveni categorie de folosință pajiști, către crescătorii de animale.


b) Terenul va fi folosit exclusiv pentru pășunatul animalelor fiind interzise edificarea de construcții cu excepția stânelor provizorii.


c) Concesionarea se va face în baza cererilor de ofertă a crescătorilor de animale.


d) Concesionarea se face pe o perioadă de 10 ani cu o redevență minimă de 30,76 lei/ha/an.


e) Contractul de concesiune se poate rezilia, unilateral, în parte sau în tot, în cazul în care intervine interesul public local și anume dezvoltarea economică a municipiului sau interesul național.


 


Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art. 3. Se aprobă caietul de sarcini, care face parte din prezenta hotărâre.


 


Art. 4 Se aprobă contractul de concesiune, care este anexă la prezenta hotărâre.


 


 


Președinte de ședință


                Ciulea Pavel                                                        


                                                                                            Contrasemnează


   Secretar,


                                                                                                     Groza Viorel Răzvan