nr. 127 din data 19.12.2011 privind aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru retea de canal menajer strada Pandurilor, retea de canal menajer strada Zorilor, retea de canal pluvial strada Pandurilor, retea de canal pluvial strada Zorilor

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 127/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


Văzând referatul nr. 24975/12.12.2011 întocmit Șef Birou Investiții ing. Muth Teodor.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru următoarele  obiective de investiții:


 


1.     RETEA DE CANAL MENAJER STRADA PANDURILOR


2.     REȚEA DE CANALE MENAJER STR. ZORILOR


3.     REȚEA DE CANAL PLUVIAL STRADA PANDURILOR


4.     REȚEA DE CANAL PLUVIAL STR. ZORILOR.


Art.2. Procesul verbal nr. 24386/29.11.2011 al Consiliului Tehnico-Economic al Primariei municipiului Târnăveni, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 


Președinte de ședință,


   Ciulea Pavel                                                         


                                                                                            Contrasemnează


 Secretar,


                                                                                                  Groza Viorel Răzvan