nr. 129 din data 19.12.2011 privind revocarea HCL nr. 72/2011.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 129/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


Văzând referatul nr. 25044/13.12.2011 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 72/2011.


 


Președinte de ședință,


                   Ciulea Pavel                                                     


                                                                                            Contrasemnează


 Secretar,


                                                                                                    Groza Viorel Răzvan