nr. 130 din data 19.12.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcitonare a serviciilor de transport public local in municipiul Tarnaveni

R O
M N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREANR.
130/2011

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie
2011.

Văzând referatul nr.
25071/13.12.2011 întocmit de către d-l Moța Nicolae din cadrul Compartimentului
Transport Public Local.

În conformitate cu prevederile O.G.
nr.27/2011 privind transporturile rutiere.

În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. 
Se aprobă žRegulamentul de organizare și funcționare a serviciilor de
transport public local în municipiul
Târnăveni .

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire
se însărcinează Compartimentul Transport din cadrul aparatului de specialitate
al primarului municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de
ședință,

           
      Ciulea
Pavel                                                      

            Contrasemnează

 
Secretar,

                                                                                              Groza Viorel
Răzvan

 

 

 

 –Regulament organizare si functionare a serviciilor de transport
public local-