nr. 131 din data 19.12.2011 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tarnaveni a terenului cu constructii inscris în CF 51796, nr. cadastral 51796-C

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR.131/2011

 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședinta ordinară din data de 19 decembrie 2011;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr.24513/02.12.2011.                


Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) si art. 3 din O.U.G. nr.68/28.05.2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unitatilor administrativ- teritoriale cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.


În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul ei juridic.


În temeiul art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


H O T Ă R Ă ȘT E:


Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public  în domeniul privat al municipiului Tarnaveni a  construcției cu destinația de dispensar și a terenului aferent construcției, înscrise în CF 51796, nr. cadastral 51796-C în suprafață de 193 mp din strada Republicii, nr.35.


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


Președinte de ședință,


                  Ciulea Pavel                                                      


                                                                                            Contrasemnează


     Secretar,


                                                                                                     Groza Viorel Răzvan