nr. 132 din data 19.12.2011 privind desemnarea unui consilier local in comisia pentru vanzarea spatiilor medicale

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR. 132/2011

Consiliul local al Municipiul Tarnaveni în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2011;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr.24512/02.12.2011.                


             Având în vedere prevederile art. 5 din O.U.G. nr.68/28.05.2008 privind vanzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unitatilor administrativ-teritorilale cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activitați conexe actului medical.


             În temeiul art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă ȘT E:


Art.1 Se desemnează d-l consilier local Pop Ioan Constantin ca să facă parte din comisia pentru vânzarea spațiilor medicale, constituită în baza  dispoziției primarului municipiului Târnăveni


Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Tarnaveni.


                                                                                                                                                                       


Președinte de ședință,


                  Ciulea Pavel                                                      


                                                                                            Contrasemnează


      Secretar,


                                                                                                       Groza Viorel Răzvan