nr. 133 din data 19.12.2011 privind aprobarea Proiectului žActiuni cu cartea  pentru anul 2012 al Bibliotecii Municipale Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 133/2011 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


Văzând Proiectul nr. 24884/09.12.2011 denumit žAcțiuni cu cartea  , întocmit de către Conducătorul Bibliotecii Municipale Târnăveni prof. Moldovan Gheorghe.


În conformitate cu art. 71 din Legea bibliotecilor nr. 334/2002.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă  Proiectul žAcțiuni cu cartea  pentru anul 2012 al Bibliotecii Municipale Târnăveni.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Biblioteca Municipală Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință,


                   Ciulea Pavel                                                     


                                                                                            Contrasemnează


  Secretar,


                                                                                                    Groza Viorel Răzvan