nr. 134 din data 19.12.2011 privind aprobarea efectuarii de către primarul municipiului Târnăveni, în anul 2012, a concediului de odihnă aferent anului 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 134/2011


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011.


Văzând referatul nr. 25045/13.12.2011 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 2 din O.G. nr.80/2003;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se aprobă efectuarea de către primarul municipiului Târnăveni, în anul 2012, a concediului de odihnă aferent anului 2011.


 


Președinte de ședință,


                  Ciulea Pavel                                                      


                                                                                            Contrasemnează


 Secretar,


                                                                                                    Groza Viorel Răzvan