nr. 135 din data 19.12.2011 privind modificarea art. 4 din HCL nr.93/2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


 


HOTĂRÂREA NR.135/2011


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 19 decembrie 2011;


             Văzând referatul nr.25.244/15.12.2011 a Directiei Tehnice, privind modificarea HCL nr.93/2011 de aprobare a proiectului œO viata mai buna ;


             Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1), alin.(4) lit.d  din Legea nr. 215/2001,


              În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se modifica art. 4 din HCL nr.93/2011, care va avea următorul conținut:


œSe aprobă preluarea costurilor de întretinere a obiectivului de investiție œModernizare strada Rândunelelor  prin alocare financiara de 2.000 lei/an, pe o perioada de 5 (cinci) ani. 


           Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                  Ciulea Pavel                                                      


                                                                                            Contrasemnează


Secretar,


                                                                                                      Groza Viorel Razvan