nr. 1 din data 26.01.2012 privind utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului pe anul 2010

R O M A N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


                                                         


 


 


HOTĂRÂREA NR. 1/2012


 


 


          Consiliul local al municipiului Târnăveni în ședința ordinară  din data de 26 ianuarie 2012;


          Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv – Direcția economică , înregistrat sub nr. 1251/18.0.2012;


          În baza art.58 alin. (1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006,așa cum a fost  modificată și completată prin Ordonanța de urgență nr.63/2010 și Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2985/16.11.2011 pentru  aprobarea  Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2011;


          În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


H O T Ă R Ă Ș T E:


 


Art.1  Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la încheierea exercițiului pe anul 2010, în sumă de 1.205.273 lei pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2011.


 


Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                                        


                                                                Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan