nr. 3 din data 26.01.2012 privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni

ROMÂNIA                                                                                                 


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                       


                                                HOTĂRÂREA NR. 3/2012


 


 


          Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 ianuarie 2012;


          Văzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 1393/19.01.2012;


În conformitate cu prevederile art. 107 lit. d, art. 108, și ale art.159 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici;


          În baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


H O T Ă R Ă Ș T E :


 


Art. 1. Se propune nota 4.78 pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Târnăveni, pentru anul 2011, conform Raportului de evaluare anexat, care face parte integrată din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                                  Contrasemnează


                Secretar,


                                                                                          Groza Viorel Răzvan