nr. 4 din data 26.01.2012 privind completarea HCL 110/2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.4/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând referatul nr. 1350/19.01.2012 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 58, din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Târnăveni nr. 110/2011care va avea următorul conținut: žSe aprobă necesitatea și oportunitatea concesionării unor suprafețe de teren agricol din domeniul privat al municipiului Târnăveni, situate în extravilan, pentru construirea unei centrale electrice  cu panouri fotovoltaice, redevența urmând a fi stabilită prin caietul de sarcini .


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                             Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan