nr. 6 din data 26.01.2012 privind aprobarea concesionarii prin licitație publică a unor terenurilor

ROMANIA


JUDETUL MURES


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.6/2012


 


          Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 ianuarie 2012;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr. 112/04.01.2012;


          În conformitate cu prevederile dispozițiilor O.U.G.nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum și a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;


          În temeiul art. 36 si art. 123 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă concesionarea prin licitație publică în condițiile legii a  terenurilor înscrise în CF 51014 nr.top 51014;  CF 51015 nr.top 51015; CF 51016 nr.top 51016; CF 51017 nr.top 51017; CF 51018 nr.top 51018; CF.51019, nr.top 51019; CF 51020 nr.top 51020 ; CF 51021 nr.top 51021; CF 51022 nr.top 51022; CF 51024 nr.top 51024; CF 51025 nr.top 51025; CF 51026 nr. top 51026, Târnăveni .


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni


Președinte de ședință,


           Fodor Alexandru Iosif                                                       


                                                                                                  Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                               Groza Viorel Răzvan