nr. 7 din data 26.01.2012 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea locuințelor de serviciu

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.7/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 ianuarie 2012;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr. 531/ 10.01.20120;


            În conformitate cu prevederile dispozițiilor art. 51 din Legea locuinței nr.114/1996 precum și a art.13 din O.U.G. nr.40/1999  republicată privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;


            În baza art. 36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


            Art. 1. Se aprobă următoarele criterii pentru acordarea locuințelor de serviciu sau prelungirea celor existente :


          titularii de contract sau membrii de familie mentionați în contract să nu aibă în proprietate altă locuinta ;


         titularii de contract sau membrii de familie menționați în contract nu au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990 în aceeași localitate ;


         nu dețin în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat ;


         nu au beneficiat de ajutorul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe.


            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcineaza Primarul Municipiului Târnăveni


Președinte de ședință,


           Fodor Alexandru Iosif                                                       


                                                                                                       Contrasemnează


                Secretar,


                                                                                                                Groza Viorel Răzvan