nr. 8 din data 26.01.2012 privind acordarea in folosinta gratuita a unei suprafete de teren catre Parohia Ortodoxa Romana

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.8/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând referatul nr. 1347/19.01.2012 întocmit consilier Damian Carmen.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 124 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1.  Se aprobă darea în folosință gratuită pe o durată de 10 ani a terenului în suprafață de 91 mp, situat în Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918 între blocurile de locuințe Z5,Z6 și O5, O6, Parohiei Ortodoxe Române Târnăveni IV.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


         Fodor Alexandru Iosif                                       


                                                          Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan