nr. 10 din data 26.01.2012 privind aprobarea infiintarii unui nou sediu al Clubului Pensionarilor

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.10/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012.


Văzând referatul nr. 830/12.02.2012 întocmit de Șef Serviciu Public de Asistență Socială, Socio-Psiholog Muth Horațiu.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1  Se aprobă înființarea unui nou sediu al Clubului Pensionarilor în spațiul situat în cartierul 1 Decembrie 1918, nr. 46, bl. V/10.


Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează Serviciul Public de Asistență Socială.


 


 


 Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                      


                                                         Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan