nr. 12 din data 26.01.2012 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                                                       


HOTĂRÂREA NR. 12/2012

 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni în ședința ordinară din data de 26 ianuarie 2012;


          Văzând expunerea de motive prezenta de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 1352/19.01.2012   și potrivit adresei Instituției Prefectului-Județul MUREȘ nr. 224/4/SV/2012;


          Având în vedere Avizul nr. 1620050/2012 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;


În temeiul art.  99, 100, 107, 111 din Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici,  republicată 2,  a Legii-cadru nr. 284/2010 și a OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


          In baza  art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


H O T Ă R Ă Ș T E :


Art. 1. Se aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni și  ale serviciilor publice de interes local, conform anexelor II-IX, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


          Fodor Alexandru Iosif                                                        


                                                                      Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                               Groza Viorel Răzvan