nr. 13 din data 10.02.2012 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2012 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R E A NR. 13 /2012


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 10.02.2012;


          Văzând nota de fundamentare înregistrată sub nr. 733/11.01.2012;


În temeiul Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;


          În baza prevederilor art. 45, alin. 1 și art 36,  alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;


 


 


 


HOTĂRĂȘTE


 


          Art. 1. Se aprobă žLista cu obiectivele de investiții propuse a se realiza în anul 2012 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și conducerea S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. Mures.


 


Președinte de ședință,


                Coroș Ioan                                          


                                                                                   Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan