nr. 14 din data 10.02.2012 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionării unor lucrari, servicii si produse pe anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


H O T Ă R R E A NR. 14/2012


 


          Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința extraordinară din data de 10.02.2012;


          Văzând referatul nr. 2476 din 02.02.2012, întocmit de șef  birou Investiții, ing. Muth Teodor;


          În temeiul Legii finanțelor publice locale nr.273/2006.


          În baza prevederilor art 36, alin. 1 și art. 45alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001;


  


HOTĂRĂȘTE


 


          Art. 1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2012, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 


          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se înputernicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                  Coroș Ioan                                                        


                                                                   Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan