nr. 17 din data 23.02.2012 privind aprobarea Planului de acțiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.17/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 23 februarie 2012.


Văzând referatul nr. 3072/2012 întocmit Compartimentul Asistență Socială.


În conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile și completările ulterioare.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Planul de acțiuni privind lucrarile de interes local pentru persoanele beneficiare de ajutor social care vor presta activitati in folosul comunitatii in anul 2012 conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 


 Președinte de ședință,


                 Coroș Ioan                                        


                                                       Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan