nr. 18 din data 23.02.2012 privind aprobarea participarii Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane “ Proiectul œÎmpreună pentru natur㠝, alături de Asociația Părinților Liceul Teoretic Andrei Bârseanu  Târnăveni și Liceul Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


                                       HOTĂRÂREA  NR. 18/2012


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 23 februarie 2012;


Văzând referatul înregistrat sub nr. 3.375/16.02.20112, întocmit de Direcția Tehnică;


În baza art. 36 alin.(1) si alin.(7) lit.a și a art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă participarea Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane “ Proiectul œÎmpreună pentru natur㠝, alături de Asociația Părinților Liceul Teoretic Andrei Bârseanu  Târnăveni și Liceul Teoretic Andrei Bârseanu Târnăveni.


Art. 2. Se mandatează dl. Suciu Ioan, consilier local, să reprezinte Consiliul Local Târnăveni în acest proiect.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                  Coroș Ioan                                                        


                                                                                      Contrasemnează


        Secretar,


                                                                                                         Groza Viorel Răzvan