nr. 19 din data 23.02.2012 privind aprobarea participarii Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane “ Proiectul žGrija pentru mediu, sănătate pentru viitor , alături de Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici și Gimnaziul de Stat Traian Târnăveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


 


                                       HOTĂRÂREA  NR. 19/2012


 


 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în ședința ordinară din data de 23 februarie 2012;


Văzând referatul înregistrat sub nr. 3.375/16.02.20112, întocmit de Direcția Tehnică;


În baza art. 36 alin.(1) si alin.(7) lit.a și a art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă participarea Consiliului Local Târnăveni, ca partener, în Programul œSpații verzi - componența Spații verzi urbane “ Proiectul žGrija pentru mediu, sănătate pentru viitor , alături de Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici și Gimnaziul de Stat Traian Târnăveni.


Art.2. Se mandatează d-l Fodor Alexandru Iosif, consilier local, să reprezinte Consiliul Local Tarnaveni in acest proiect.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


    Președinte de ședință,


             Coroș Ioan                                                 


                                                                                  Contrasemnează


        Secretar,


                                                                                                        Groza Viorel Răzvan