nr. 21 din data 23.02.2012 privind aderarea unor membri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREÅž


R O M N I A                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 21/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, în ședința ordinară din 23 februarie 2012;


Văzând referatul nr. 3376/16.02.2012, al Direcției Tehnice privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, precum și avizele comisiilor de specialitate,


Având în vedere  prevederile art. 8, alin. (2), lit. c și art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare,


În conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ,


În baza art. 11, art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. c), din Legea nr. 215/2001,


În temeiul art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se încuviințează aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ a comunelor: Voivodeni, Suseni si Gălești din judetul MUREȘ.


Art.2. Se mandatează dl. ing. Chirila Vasile, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.


Art.3. Se mandatează doamna Lokodi Edita EmÅ‘ke, Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, sa semneze Actul adițional la Actele constitutive ale Asociației.


Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.


          Președinte de ședință,


                  Coroș Ioan                                                          


                                                                Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                              Groza Viorel Răzvan