nr. 22 din data 23.02.2012 privind aprobarea Documentatiei de atribuire, caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice în vederea concesionării de terenuri situate în str. Dezrobirii

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


  


HOTĂRÂREA NR. 22/2012 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 23 februarie  2012;


Văzând Referatul de specialitate nr. 3241 /15.02.2012, întocmit de consilier Damian Carmen;


În conformitate cu prevederile dispzițiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune  de bunuri proprietate publică;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă Documentația de atribuire, caietul de sarcini și Regulamentul de organizare și desfășurare a licitației publice în vederea concesionării de terenuri situate în str. Dezrobirii nr. 15 în vederea construirii de locuințe individuale.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință,


                Coroș Ioan                                          


                                                          Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan