nr. 23 din data 23.02.2012 privind aprobarea documentatie de atribuire pentru concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 12 ha de teren cu destinația de pășune situat în extravilanul municipiului Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂRE NR. 23/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 23 februarie 2012.


Văzând referatul nr.3424 /17.02.2012  întocmit de referent Moga Marioara din cadrul Compartimentului Agricol.


În conformitate cu prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, adiministrarea și exploatarea pajiștilor și ale Ordinului Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor nr.226/2003.


Potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică.


În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1 a) Se aprobă concesionarea  prin licitație publică a suprafeței de 12 ha de teren cu destinația de pășune situat în extravilanul municipiului Târnăveni, aflat în proprietatea  privată a municipiului Târnaveni categorie de folosință pajiști, către crescătorii de animale.


b) Terenul va fi folosit exclusiv pentru pășunatul animalelor fiind interzise edificarea de construcții cu excepția stânelor provizorii.


c) Concesionarea se va face în baza cererilor de ofertă a crescătorilor de animale.


d) Concesionarea se face pe o perioadă de 10 ani cu o redevență minimă de 30,76 lei/ha/an.


e) Contractul de concesiune se poate rezilia, unilateral, în parte sau în tot, în cazul în care intervine interesul public local și anume dezvoltarea economică a municipiului sau interesul național.Art. 2. Se aprobă studiul de oportunitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 3. Se aprobă documentația de atribuire care face parte din prezenta hotărâre. 


Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


 


Președinte de ședință


     Coros Ioan                                             


                                                            Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan