nr. 25 din data 23.02.2012 privind aprobarea organizarii rețelei școlare a unităților de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru anul școlar 2012-2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 25/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 23 februarie 2012;


Văzând Referatul de specialitate nr. 3659/21.02.2012, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În conformitate cu  prevederile art.19, alin.(4), art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare  și prevederile  art.36, alin.(2), lit. d  si ale alin.(6), lit. a , punctul 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si ulterior modificată și completată


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților  de învătământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni  pentru anul școlar 2012-2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului- Județul MUREȘ, Inspectoratului Școlar Județean MUREȘ și unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                Coroș Ioan                                          


                                                         Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan