nr. 26 din data 29.03.2012 privind aprobarea sumelor necesareplatii burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.26/2012


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 29 martie 2012;


Văzând referatul nr. 6048/22.03.2012, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5576/2011 prin care au fost aprobate Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;


În temeiul art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001,, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă numărul burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2011-2012, conform Anexei nr 1.


Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, pentru semestrul al-II-lea al anului școlar 2011-2012, după cum urmează:


– burse de performanță                                                   100  lei/elev


– burse de merit                                                                30  lei/elev 


– burse de studiu                                                               30  lei/elev


 


          Burse de ajutor social


                   Din care:


          – burse de boală                                                     40  lei/elev      


– burse pentru elevi din mediul rural                         30  lei/elev


          – burse pentru elevi din familii cu venituri mici          30  lei/elev


         


Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Semnează consilierii:Muntean Ioan
Ciulea Pavel
Bercea Ioan


 Contrasemnează


         Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan