nr. 28 din data 29.03.2012 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri proprietarilor care efectueaza lucrari de reabilitare a locuintelor

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


C O N S I L I U L  L O C A L


 


 


HOTĂRÂREA NR. 28/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 29 martie 2012;


Având în vedere referatul de specialitate nr. 5969 din 21.03.2012 întocmit de Serviciul Impozite și Taxe ;


            În baza art 286 alin (8) din Legea nr 571/2003  privind Codul fiscal;


            În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, 45 alin.2 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 “ republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuințe și ai imobilelor care au executat lucrări de intervenție pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


Semnează consilierii:Muntean Ioan
Ciulea Pavel
Bercea Ioan


Contrasemnează


         Secretar,


                                                                           Groza Viorel Răzvan