nr. 29 din data 29.03.2012 privind aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr.10101- Târnăveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTÂRÂREA NR.29/2012


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 29 martie 2012;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat cu nr.  5198 /13.03.2012;


În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia:


În baza art. 36 alin. 1 și al art. 45, alin.1 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a terenului înscris în CF nr.10101- Târnăveni, în suprafață de 984 mp. situat în strada 22 Decembrie nr.2.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni


 


Semnează consilierii:Muntean Ioan
Ciulea Pavel
Bercea Ioan


Contrasemnează


         Secretar,


                                                                                            Groza Viorel Răzvan