nr. 32 din data 29.03.2012 privind aprobarea contractarii unui imprumut de catre SC Compania Aquaserv SA de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


 


H O T Ă R R E A   NR.32/2012


 


 


Consiliul local Tarnaveni,  întrunit în ședință ordinară în data de 29.03.2012,


            Văzând Expunerea de motive a Directiei Tehnice nr. 6128/23.03.2012, privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanțării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului žExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ 


            În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății comerciale COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu MUREȘ, art. 15, alin (4), lit. œl ,


            Având în vedere prevederile Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest MUREȘ”,  


Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. œd  și alin. (6), lit. œa , pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


            În temeiul art. 36, alin. (1), (2), lit. œb , alin. (3), lit. œc , art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. œb  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


 


 


HOTĂRĂȘTE :


 


 


Art. 1.  Își exprimă acordul cu privire la (i) contractarea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. (Societatea) a unui împrumut  în valoare de 15.862.274,29 Euro, în condițiile Contractului de credit ce urmează a fi încheiat între Societate și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Contractul de Credit) și (ii) încheierea Contractului de Credit de către Societate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul Contractului de Credit urmând a fi negociat de către Societate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și prezentat spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.


 


Art. 2.  Își exprimă acordul cu privire la contractarea de către S.C. Compania Aquaserv S.A. (Societatea) a Contractului de Asistență pentru Proiectul žExtinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul MUREȘ  ( žProject Support Deed , în limba engleză) cu municipiul Tîrgu MUREȘ, Județul MUREȘ, S.C. Compania Aquaserv S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Contractul de Asistență pentru Proiect) și cu privire la încheierea Contractului de Asistență pentru Proiect între Societate, Municipiul Tîrgu MUREȘ, Județul MUREȘ și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect urmând a fi negociat de către Societate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și prezentat spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.


 


Art. 3.  Își exprimă acordul cu privire la constituirea de către Societate a unui cont de rezervă al serviciului datoriei, în condițiile contractului privind contul de rezervă al serviciului datoriei ce urmează a fi încheiat între Societate, Banca Proiectului (așa cum este definit termenul în Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei) și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (Contractul privind Contul de Rezerva al Serviciului Datoriei) și cu privire la încheierea Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei între Societate, Banca Proiectului și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei urmând a fi negociat de către Societate cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și prezentat spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor Societății.


 


Art. 4. Se mandatează domnul Piaskovski Stanislav, reprezentantul municipiului Tarnaveni  în adunarea generală a acționarilor Societății, să voteze în ședința extraordinară a adunării generale a acționarilor Societății, care se va ține în data de 02 aprilie 2012 cu renunțarea la formalitățile de convocare prevăzute în legislația relevantă, pentru aprobarea contractării și încheierii de către Societate a Contractului de Credit, Contractului de Asistență pentru Proiect și a Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei, menționate la art.1, 2 și 3 de mai sus și a proiectelor acestor contracte și a constituirii contului de rezervă al serviciului datoriei conform Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei, astfel cum este menționat la art. 3 de mai sus și împuternicirea directorului general al Societății să semneze și să negocieze în numele Societății aceste contracte și orice alte documente relevante pentru modificarea sau în legătură cu acestea.


 


Art. 5. Se mandatează domnul Chirila Vasile, reprezentantul municipiului Tarnaveni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest MUREȘ (Adunarea ADI), pentru a vota în cadrul Adunării ADI pentru aprobarea contractării și încheierii de către Societate a Contractului de Credit, a Contractului de Asistență pentru Proiect și a Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei, menționate la art.1, 2 și 3 de mai sus și a proiectelor acestor contracte și a constituirii contului de rezervă al serviciului datoriei conform Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei, astfel cum este menționat la art. 3 de mai sus.


 


Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


            Ghețiu Radu Mihail                                               


                                                                   Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                               Groza Viorel Răzvan