nr. 33 din data 26.04.2012 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe anul 2011

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 33/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 aprilie 2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8297/19.04.2012;


În baza art.57, alin.(1) din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni și situațiile financiare anuale pe anul 2011, conform anexelor nr. 1 “ 6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre..


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


  Incze Csaba Ștefan                                 


                                                          Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                       Groza Viorel Răzvan