nr. 37 din data 26.04.2012 privind aprobarea rectificarii bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2012

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.37/2012


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 26 aprilie   2012;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 8227/18.04.2012;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2012, nr. 293/21.12.2011 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al Municipiului Târnăveni pentru anul 2012, conform anexei 11, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


 


Președinte de ședință,


  Incze Csaba Ștefan                                              


                                                              Contrasemnează


            Secretar,


                                                                                                             Groza Viorel Răzvan